PRESIDENT

พศิณ เจือจันทร์พิพัฒน์

15 ปีแห่งความรักที่มีต่อธุรกิจเครือข่าย

ธุรกิจที่สอนให้ผมมีเป้าหมายชีวิตในทุกๆ วัน สู้ ไม่ท้อ ล้มแล้วลุกขึ้นให้ไว ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

กณิศา จินดาพรสุข

ความจริงใจต่อผู้บริโภค คือการส่งต่อความจริงของผลลัพธ์ในการบริโภค ทดลองใช้เองอย่างจริงจัง ดีจริงจึงบอกต่ออย่างจริงใจได้ อย่างนี้ถึงเรียกว่าความสำเร็จที่ยั่งยืน

A night to remember. Fresh cheesecake, figs, and pinot noir.

Classic

Collection

25% Off

New Arrival

                บริษัท ไลฟ์ อินเตอร์เชนจ์ จำกัด

เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ผ่านการรับรองจากสำนังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรง หรือ สคบ. ตามพระราชบัญญัติขายตรง

Classic

Collection

25% Off

พศิณ เจือจันทร์พิพัฒน์

15 ปีแห่งความรักที่มีต่อธุรกิจเครือข่าย

ธุรกิจที่สอนให้ผมมีเป้าหมายชีวิตในทุกๆ วัน สู้ ไม่ท้อ ล้มแล้วลุกขึ้นให้ไว ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

พศิณ เจือจันทร์พิพัฒน์

15 ปีแห่งความรักที่มีต่อธุรกิจเครือข่าย

ธุรกิจที่สอนให้ผมมีเป้าหมายชีวิตในทุกๆ วัน สู้ ไม่ท้อ ล้มแล้วลุกขึ้นให้ไว ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

กณิศา จินดาพรสุข

ความจริงใจต่อผู้บริโภค คือการส่งต่อความจริงของผลลัพธ์ในการบริโภค ทดลองใช้เองอย่างจริงจัง ดีจริงจึงบอกต่ออย่างจริงใจได้ อย่างนี้ถึงเรียกว่าความสำเร็จที่ยั่งยืน